Sverige till Amerika - Norska Amerikalinjen - 1915

Framsida, 1915 Broschyr från Norska Amerikalinjen

Framsida, 1915 Broschyr från Norska Amerikalinjen, förberedd för svenska invandrare som kommer till Amerika i tredje klass. GGA Image ID # 122e36f13f

1915 broschyr producerad av Norska Amerikalinjen för att främja invandrartrafik från Sverige till Amerika i tredje klass. Många inre och yttre fotografier tillsammans med illustrationer gör detta till ett utmärkt broschyr som är mycket användbart för släktforskning.

SVERIGE-AMERIKA MED Norska Amerikalinjen

För passagerare, som ämna företaga öuerresan till Amerika, kan Den Norska Amerikalinjen tryggt anbefaffas, och det förtroende och de symatier, med uifka linjen au den resande allmänheten omfattas, uäxa dag till dag.

Överfarten Bergen— New~york försiggar på c:a 8 1/2 dygn.

:: :: INNEHÄLLSFÖRTECKNING :: ::

 • Beskrivning av ång. »Kristianiafjord» och »Bergensfjord»
 • Beskrivn. av Ång. “Stavangerfjord“
 • 3:dje klass bekvämligheter
 • Allinän vägledning
 • Pänningeförsändelser etc
 • Bergensbanan
 • Om bagage
 • Förenta Staternas Tullbestämmelser
 • Utdrag av U. S. Invandringslag
 • Varningar
 • “En liten tolk“
 • Karta over U. S. A.
 • Route-karta
 • Den Norska Amerikalinjens agenter
 • Plan över 3:dje klass (bihang).

S/S Kristianiafjord Den Norska Amerikalinjen.

S/S Kristianiafjord Den Norska Amerikalinjen.GGA Image ID # 122e58ea29

Sedan urminnes tider hava nordmän tagit sig fram over haven. Mänga och länga voro de utfärder, som historien omtalar att gamla nordmän företogo bade inom och utom Europa.

Leiv Erikssons Amerikafärd — »Vinlandsfärden» — hör hit, och pä sä sätt kan med skäl sägas att Norges förbindelse med »Den Nya Världen» är av gammal dato. Liksom Leiv Erikssons vikingaskepp betecknar höjden av dätida skeppsbyggnadskonst, sä stär Den Norska Amerikalinjens ångare »Kristianiafjortd» och »Bergensfjord» pä höjden av nutida.

Dessa tvänne syskonfartyg äro byggda av den världsbe- römda firman Cammed, Laird & Co. â dess varv vid Tranmere Bay, Birkenhead. »Kristianiafjord» levererades i Maj och »Bergensfjord» i September mänad 1913. Dessa äro de största ângare under norsk flagg. De inneha högsta klass i Norska Veritas och i Engelska Lloyd och tillfredsställa tili alla delar den Norska Sjökontrollens, den Engelska Board of Trade’s samt den Ameri- kanska fartygsinspektionens fordringar pä nutidens Atlanterängare.

Konstruktion.

Fartygens huvud-dimensioner äro följande:

 • Längd överallt 530 fot
 • Längd i vattenlinjen 510 fot
 • Bredd 61 fot
 • Höjd tili Shelterdäcket 40 fot
 • Brutto tonnage c:a 11,000 ton
 • Lastcapacitet c:a 7,000 ton
 • Deplacement c:a 16,000 ton
 • Djupgående 26 fot
 • Fart 16 1/2 knop.

Skrovet och dess konstruktion.

Skrovet är alltigenom byggt av stål med shelterdäck, back och långt midskeppsbryggdäck i förening med poopen akterut. På bryggdäcket äro stora däckshus placerade, inrymmande l:sta klass hekvämligheter.

Tre fullständigt fasta däck finnas, nämligen: Huvuddäck, övre huvuddäck (upper deck) o shelterdäck. Promenaddäcket är c:a 250 fot långt. Over detta däck finnas tvänne från varandra åtskiljda båtdäck, det förliga i förbindelse med kommandobryggan. Dessa tvänne däck skydda delvis promenad-däcket.

Med undantag av båtdäcken äro alla däck av stål. Shel- terdäck samt över liggande däck äro dessutom träbeklädda. Huvuddäck och övre huvuddäck äro täckta med ett lager av composition — Lito silo 2 tum tjockt.

Skrovet är genom 9 vattentäta skott avdelat i 10 vattentäta avdelningar. Dessa skott nä fran botten av fartyget tili övre huvuddäck. I de vattentäta skotten finnas i allt 5 vattentäta dörrar, vilka kunna stängas från övre däck.

Den dubbla botten, som sträcker sig över heia fartygets längd, är avdelad i mindre rum avsedda dels för vattenballast och dels för färskvatten. Tankarna rymma tillsammans 1440 ton. Dessutom finnas färskvattenstankar inrättade vid sidan av tunneln, rymmande 187 ton.

Interior från trådlösa telegrafstationen.

Interior från trådlösa telegrafstationen. GGA Image ID # 122ebd282e

Stora slingerkölar, en på varje sida, bidraga tili att giva fartyget en lugn rörelse i sjön.

Kolboxarne rymma tillsammans 1850 ton, lika fördelat på bägge sidor av fartyget.

Maskineriet.

Huvudmaskineriet består av tvänne triple expansionsmaskiner med 4 cylindrar, balancerade efter Yarrow Schlick — Tweedy's system med ett ångpannetrvck av 220 lbs. och indikera c:a 9,500 hästkrafter vid 95 slag per minut.

Cylindrarnes dimensioner äro följande: 26"X 37 1/2 ", 53"x75", och slaget 51".

Fartygen hava dubbla, trebladiga propellrar, vilka äro av brons, med en diameter av 16' 9" och 20' 3" stigning.

Ångpannorna.

Ångan till maskinerna lämnas av 8 st. enkeländade pannor, 11' 8" långa och 16' i diameter med 4 eldstäder i varje. Den totala rostytan är c:a 590 kvadratfot och värmeytan c:a 23,000 kvadratfot.

Det torde vara av intresse bemärka att höjden från eldstäderna till toppen av skorstenarne är 105 fot, och de tvenne ovala skorstenarne äro 13' 6" x l0'. Ångpannorna äro försedda med Howdens forcerade drag.

Huvudängröret är av stäl och arrangerai på så sätt att alla pannor pä en gång, eller en åt gången, kunna lämna ånga tili maskinerna.

Hjälpmaskinerna på däck erhålla ånga från vilken som hälst av de fyra mellersta ångpannorna. Förutom vanliga askhissar, som användas i hamn, finnas s. k. »Ashejectors».

Diverse hjälpmaskiner etc.

Fartygen upplysas uteslutande med elektriskt ljus. Kraften levereras från 3 st. dynamomaskiner. 2 av dessa äro i stånd att leverera ström till hela installationen vid full belastning. Alla fartygslanternor, nakterhuslampor etc. äro elektriska och for lastning och lossning finnas elektriska baglampor, placerade på däck.

Antalet elektriska lampor på varje fartyg utgör 1,400.

Ventilation och uppvärmning av hytter och salonger etc. sker medels det s. k. »Thermo-tank» systemet.

Detta består däruti att lüften, innan den genom byggda kanaler tillföres de skilda delarne av fartyget, först tvingas, med hjälp av elektriska fläktar, till att passera en tank, som är för- sedd med spiralformiga rörledningar, vilka uppvärmas med ånga. I varje hytt kan lufttillförseln reguleras. Sommartid användes samma system endast for ventilation.

I förening harmed användas särskilt drivna elektriska fläktar för ventilation av toiletter, kök etc.

Alla bad äro försedda med varmt salt vatten, även de i 3:dje klass. Allt dricksvatten ombord filtreras.

I mellandäck finnas frysrum anordnade till förvaring av kött, fisk, vilt, ost etc.

Trådlôs telegraf etc.

Fartygen äro försedda med trådlös telegraf, »Marconis system».

Sikt över SS Bergensfjords båtdäck

Sikt över SS Bergensfjords båtdäck. GGA Image ID # 122f8e6b29

Till betjäning härav finnas tvenne telegrafister anställda med oavbruten tjänstgöring dag och natt.

Fartygen äro dessutom försedda med telefon att sättas i förbindelse med land, då fartygen ligga i hamn.

För lastning och lossning fran de 5 stora lastrummen finnas tvänne lastbommar, placerade vid varje lucka, konstruerade för lyft upp tili 2 ton. Bommarne äro i stånd att svinga lasten 8 fot klar från fartygets sida. Vid varje bom finnes en ångvinsch placerad. Vid luckan N:o 2 finnes dessutom en särskild konst- ruerad bom för större lyft upp tili 15 ton.

Livbåtar finnas i tillräckligt antal för alla ombord varande säväl passagerare som manskap. Batdaviterna äro av WELINS välkända konstruktion.

För fartygens navigering finnas alla moderna anordningar ombord.

S/S Stavangerfjord av norska-Amerika linjen.

S/S Stavangerfjord av norska-Amerika linjen. GGA Image ID # 122f92a601

Linjens nya ångare.

»Stavangerfjord» är nu under byggnad och beräknas färdig att sättas i trafik i början av 1917.

Den mäst i ögonfallande avvikelsen frän »Kristianiafjord» och »Bergensfjord» bestär däruti, att detta fartyg far en s. k. »kryssare» akter, (cruiser stern). Vidare finnes ingen brunn förut, i det promenaddäcket fortsätter föröver i heia fartygets längd.

1:sta klass hytter, ävensä officerarnas bekvämligheter, kojnma att ligga resp. ett däck högre, och på det däck, varå 1:sta klass bekvämligheter äro placerade pä »Kristianiafjord» och »Bergensfjord», komma en del 2:dra klass hytter att placeras.

Fartyget får dessutom ett något slankare utseende genom hei skansbeklädnad i stället för öppna räckverk.

Dimensionen

Under det att Linjens nuvarande ångare äro 510 fot i vattenlinjen och största bredd 61 fot, kommer »STAVANGERFJORD» att få en längd av 550 fot och en bredd av 64 fot. Höjden kommer att bliva ganska ansenlig, nämligen:

 • Från kölen till däck D 40' 6"
 • Från däck C till däck D 8' 0"
 • Från däck B till däck C : 8' 0"
 • Från däck A till däck B 8' 3"
 • Däckshusen pa däck A 8' 0"
 • Navigationshytten ‭ ‬ 7' 6"

Tillsammans 80' 3" och ovanpä denna höjd åter en navigationsbrygga.

De olika däcken:

Överst: Navigationshytt och hytt för trådlös telegraf.

På däck A: Officerarnes bekvämligheter, samt mellan skorstenarne, tvänne lyxvâningar och 1.sta klass hall.

På däck B. På förkant av överbyggnaden: 1:sta klass matsalong och hytter för tillsammans 88 personer, samt på akterkant: 1:sta klass röksalong med veranda och damsalong.

På däck C: De nedersta däckshusen, vilka äro reserverade för 2:dra klass. På förkant av överbyggnaden 2:dra klass sällskapssalong, damsalong och skrivrum; midskepps, 2:dra klass hytter samt längre akterut, kontor, barberstuga, 2:dra klass röksalong med veranda.

På däck D: Detta däck är tili största delen reserverat för 2:dra klass passagerare. Där första klass matsalong är placerad i de andra fartygen kommer 2:dra klass matsalong att in- redas med plats för 160 personer. Vidare finnas 37 hytter för 2 personer och 30 hytter för 3 personer, tillsammans 306 passagerare pä 2:dra klass.

Helt förut ligga hytter för manskapet, 3:dje klass röksalong samt akterut en del 3:dje klass hytter.

På däck E och F finnas 3:dje klass bekvämligheter inrymda. Dessa bestä av 69 hytter för 2 personer, 171 för 4 personer och 15 för 6 personer, säledes hyttplatser för tillsammans 912 3:dje klass passagerare. De stora matsalongerna med plats för 475 personer ligga pa E däck. På detta däck har även maskinpersonalen sina bekvämligheter, ävensa ligga här sjukhus, operations- rum, fartygsläkarens samt sjuksköterskans hytter m. m.

På däck G finnes bagagerum, kylrum för proviant och last, och åter under detta däck, lastrum.

Antal passagerare, för vilka bekvämligheter finnas, utgöra: pä 1:sta klass 88, pä 2:dra klass 306 samt pa 3:dje klass 912. Då därtill kommer en besättning på över 250 personer, bliver det en ansenlig mängd människor detta fartyg kommer att ryrnma.

Lastcapaciteten blir c:a 5,000 ton, vartill kommer c:a 2,000 ton kol och 1,000 ton färskvatten förutom proviant etc.

Maskineriet.

Maskinerna kommer att utveckla c:a 1,000 hästkrafter mera än »Kristianiafjord» och »Bergensfjord», och farten blir c:a 17 knop.

3 elektriska dynamomaskiner komma att leverera kraft tili belysning, vartill komma att användas c.a 2,000 lampor.

Vinscharna komma att placeras på toppen av däckshusen, varigenom rymligare promenaddäck erhållas.

Lastluckorna komma att helt inbyggas igenom de olika passageraredäcken varigenom drag och obehag vid lastning och lossning undvikas.
I övrigt blir »STAVANGERFJORD» på alla omräden förbättrad.

3:dje klass damsalong.

3:dje klass damsalong. GGA Image ID # 122fa89174

3:dje klass bekvämllgheter å ång. KrisfianiaQord och Bergensfjord.

Hytter.

Dessa äro belägna på övre huvuddäck samt på själva huvuddäcket och lämna plats för 860 passagerare i hytter för 2, 4 och 6 personer. I hytterna finnas kojer av galvaniserat järn, som i sundhetshänseende är det mest betryggande för passagerarne. Bäddarne äro utrustade med madrass, filtar och lakan, samt dessutom finnas i varje hytt: tvättställ, vattenkaraff, glas samt nät för lättare bagage.

Matsalarna.

Hytterna äro belägna dels förut och dels akterut, och för var avdelning finnes en rymlig matsal. I stallet för fasta bänkar äro vid borden placerade trevliga och bekväma svängstolar, varigenom passagerarne under måltiderna kunna komma tili och frän borden. Vid mâltiderna förses borden med vita dukar, och serveringen ombesörjes av uppmärksamma och kompetenta, fast anställda uppassare.

3:dje klass hytt för två personer.

3:dje klass hytt för två personer. GGA Image ID # 12300ca29c

 

Fästligheter ombord.

Sällskapsrum.

För damer och barn finnes på shelterdäck inrett en särdeles trevlig, mattbelagd salong med piano. Här finnes bekväma korgstolar placerade, stoppade soffor, etc.

För man äro bägge nedgångarna arrangerade som rökrum med bord, soffor etc.

Förfriskningar etc. kunna erhallas frän en därtill inrättad »bar».

Bad etc.

Tvättrum, toilettrum och bad finnas i tillräckligt antal, bekvämt belägna för passagerarne.

Bibliotek.

För 3:dje klass passagerare finnes ett rikhaltigt bibliotek, som står gratis tili förfogande.

I matsalen finnes även orgel att brukas vid andaktsstunder.

Promenaddäck.

Rymliga promenaddäck finnas; även för 3:dje klass finnes ett överbyggt sädant, väl skyddat, då oväder hindrar vistelsen på de öppna däcken.

3:dje klass matsal.

3:dje klass matsal. GGA Image ID # 123015fef8

S/S Bergensfjord på landningssteget i Kirstiania (Oslo).

S/S Bergensfjord på landningssteget i Kirstiania (Oslo). GGA Image ID # 123024ddd0

Oldfru.

För att öva tillsyn och vägleda unga flickor, som resa ensamma, finnes särskilt anställd en »Oldfru». Hon är medlem av »Kvinnors Internationella Förening» (l. C. W.)

Nöjen etc.

För passagerarnes trevnad medföljer å varje ângare en musikorkester.

Läkare och sjukhus.

På varje fartyg är anställd en legitimerad läkare samt en Röda Kors-sjuksköterska. Passagerarne bliva säledes vid sjuk- domsfall lämnade all den hjälp, vård och skötsel, som de kunna bli i behov av.

Luftiga sjukhus, särskilda för män och särskilda för kvin- nor, samt ett särskilt sjukhus för smittosamma sjukdomar, finnas inrättade ombord.

Allmän vägledning för

Inskrivning.

Plats bör beställas så tidigt som möjligt och reserveras hyttplats så snart handpängar inbetalts. Vid beställning uppgivas

 • Namn (För- och tillnamn).
 • Älder.
 • Plats dit biljetten önskas köpt.
 • Huruvida passageraren är amerikansk medborgare eller ej samt med vilken lägenhet passageraren önskar resa.
 • Vid inskrivningen utfylles en frågolista med de upplysningar, som enligt den Amerikanska Invandringslagen fordras.
 • Sker inskrivningen skriftligt far passageraren sig tillsänd frägolistan, vilken omedelbart torde ätersändas tili kontoret, full-ständigt utfylld samt försedd med vederbörande passagerares underskrift.
 • Genomgående biljetter utställas tili de fiesta platser i Förenta Staterna och Kanada tili originalpriser.

Biljetter köpta i Amerika ("Prepaids”).

Passagerare, som från Amerika erhålla biljetter, anmodas att så snart som möjligt därom göra anmälan tili kontoret i Stockholm, Göteborg eller Malmö, och sä snart beslut fattats, med vilken ångare resan kommer att företagas, insända biljetten, da hyttplats reserveras, förutsatt att den bestämda ångaren icke redan är fulltecknad.

I sä fall reserveras plats med nästföljande ångare.

Landstigningspängar.

Varken Invandringslagen eller Emigrantmyndigheterna fastställa något bestämt belopp, som invandraren måste vara i besittning av för att tillåtas landstiga i Amerika. Såsom gällande regel kan man gä ut ifran att 25 dollars — eller 100 kronor i svenskt mynt — är tillräckligt.

Avresa från S/S Bergensfjord från Kristiania (Oslo).

Avresa från S/S Bergensfjord från Kristiania (Oslo). GGA Image ID # 12306f2658

Biljetter for resa från Amerika (’’Homeward Orders”).

Biljetter från vilken som halst plats i Amerika till Sverige kunna erhâllas genom att vända sig till något av Liniens kontor i Sverige. Kostnaden för biljetten erlägges och biljetten till- ställes vederbörande passagerare i Amerika genom Linjens försorg.

Pänningeförsändelser och växling.

Amerikanska dollars köpas och säljas av Norska Amerika-Linjens Agenter och Huvudkontor. Anvisning på Liniens Amerikanska Agenter för utbetalning i Amerika utställas även.

Växling av pängar samt utbetalning av Linjens anvisningar (money orders) ombesörjas även ombord i fartygen av Räken- skapsföraren (Purser).

Pänningar och värdesaker.

Bolaget ansvarar icke för passagerarnes pänningar, smyc- ken eller värdesaker och passagerare varnas på det bestämdaste att förvara dylika saker i hytterna.

Sädana saker torde överlämnas tili Räkenskapsföraren ombord som kostnadsfritt förvarar samma i därtill avsedda järnskåp.

Bolaget ansvarar dock icke för förlust eller skada å på så sätt förvarade föremäl.

Brev, övriga postsaker samt telegram kunna för befordring överlämnas till räkenskapsföraren ombord.

För vanliga frankerade brev etc. finnes brevlâda.

Bergensbanan.

Passagerare kunna antingen gä ombord i Kristiania eller i Bergen, och sker järnvägsresan till Bergen pä Linjens bekostnad.

Genom att gå ombord i Bergen beredes passagerare tillfälle att fä göra en färd med den för sina storslagna scenerier världsbekanta Bergensbanan, vars högst belägna station, Finse, ligger c:a 4,000 fot över havet.

En norsk-amerikansk linjedamper i Bergen.

En norsk-amerikansk linjedamper i Bergen. GGA Image ID # 12307336db

Checkning.

Passagerare böra tillse att bagaget märkes och checkas ordentligt, och för varje kolly, som skall i rummet, erhålles ett checknummer som torde väl tillvaratagas för att vid framkomsten till New York avlämnas vid avhämtandet av bagaget, vilket icke utlämnas utan nämnda checknummer.

För förlust eher skada å checkat bagage, som direkt förorsakas genom bevisad försumlighet från Bolagets funktionärers sida, betalas ersättning, dock icke med högre belopp än Kr. 50: — för varje kolly.

För bagage, som placeras i hytterna, lämnas icke någon check, och för sådant bagage ansvarar icke Bolaget.

Försäkring.

För förlust eher skada, förorsakad genom sjöolyckor, ansvarar icke Bolaget. Försäkring mot sådan eller annan skada kan tecknas hos Agenterna eller å Huvudkontoret mot billig premie.

Skjutvapen

eller patroner fa icke nedpackas i bagaget. Sådana skola vid ombordstigningen överlämnas till Räkenskapsföraren. Ej halier mä explosiva eller eldfarliga ämnen medföras.

Cyklar.

För cyklar, vilka skola vara inpackade i solida träramar, erlfigges en frakt av Kr. 9: —.

For en motorcykel, pä enahanda satt inpackad, erlägges en frakt av Kr. 38: — och sker transportai på passagerarens egen risk.

Piano.

For ett piano, för vilket konnossement maste utfärdas, erlägges en frakt av Kr. 30: —.

Ersättningskrav.

Saknar passageraren vid framkomsten tili New York nâgot bagage, skall anmälan därom ofördröjligen göras till fartygets kapten eller 2:dra styrman.

Underlater passageraren att inom 24 timmar efter ângarens ankomst anmäla förlust eller skada å bagage, upphör Bolagets ansvar för samma.
Klagomâl.

Klagomâl av envar art, som passagerare finna anledning göra, borde införas till kaptenen.

Skulle samma av honom icke beivras, torde skriftlig anmälan därom göras till den Norska Amerika-Linjens Passagerare- avdelning i Kristiania.

Avgäng från Bergen.

Avgäng från Bergen. GGA Image ID # 1230873eb3

Förenta Slalernas Tullbestämmelser

Till de effekter, som passagerare tullfritt kunna införa tili Förenta Staterna kunna hänföras:

§ 642. Böeker, allmän litteratur, möbler och husgeräds- artiklar tillhörande personer eller familjer frân ett främmande land, förutsatt att sakerna varit i bruk minst ett ar och icke äro bestämda för nâgon annan person eller införda tili försäljning.

Gångkläder, smycken, toilettartiklar och liknande peisonliga effekter, tillhörande personer, som anlända tili Förenta Staterna, men denna undantagsbestämmelse gäller blott sådana artiklar, som verkligen medfölja, och äro begagnade av, och som äro nödvändiga för passagerarnes bekvämlighet och behov.

Bestämmelsen gäller icke varor eller artiklar, som införas för annan persons räkning eher tili försäljning.

Amerikanska medborgare, som återkomma från utlandet, kunna fritt äterinföra, utan hänsyn tili värde, gångkläder och personliga effekter, som medtagits från Förenta Staterna tili utlandet, da sakernas indenditet, i enlighet med föreskrivna regier och bestämmelser bevisas.

Av artiklar, köpta i utlandet, kunna amerikanska medbor- gare icke tullfritt införa mera än tili ett värde av ett hundra (100) dollars.

Fjädrar

Fjädrar av vilda faglar (med undantag av strutsfjädrar) är förbjudet att införa.

Cigarrer.

Varje vuxen passagerare kan tullfritt införa 50 cigarrer eller 300 cigaretter, förutsatt att samma äro för eget bruk.

Uldrag av den amerikanska Invandringslagen

De klasser av utländingar, som förvägras att landstiga i Förenta Staterna äro följande:

Idioter, själsligt eller kroppsligt svaga personer, sådana som lida av fallandesot, sinnessjuka, personer som nâgon gång under de senaste fern ären lidit av sinnessjukdom eller sådana personer, som förut haft tvâ eller fiera anfall av nämnda sjukdom.

Fattighjon och sâdana personer, som väntas falla fattigvârden till last, yrkestiggare, personer som lida av tuberkulös eller äro behäftade med motbjudande eller farlig smittosam sjukdom, även de som lida av tracoma (Egyptisk ögonsjukdom).

Förbrytare eller personer, som varit straffade for eller be- gätt brott som röja moraliskt fördärv, anhängare av månggifte (mormoner), anarkister, prostituerade eller personer, som införa kvinnor i prostitutionens tjänst.

Personer, vilka genom skriftligt avtal eller kontrakt förbundit sig att i Förenta Staterna utföra kroppsarbete.

Personer, vars biljetter blivit betalda av något sällskap, förening eller främmande lands stat eller kommun.

Personer over 60 år och barn under 16 år, som icke äro i sällskap med någon av föräldrarna, ensamresande kvinnor med minderâriga barn, krymplingar, blinda, dövstumma, ogifta havande kvinnor samt mödrar med oäkta barn, vidare personer som lida av favus (hudsjukdom), bråck eller hjärtfel, inflammation på halsen efter körteloperation, höftledsinflammation, stora svull- ster pä halsen eller ryggmärgslidande.

Obs!

Beträffande några av ovan nämnda personer kunna dock under vissa omständigheter tillträde lämnas tili Förenta Staterna.

Det gäller huvudsakligen sådana personer vars lyte eller missbildning icke utgör något hinder för personens arbetsförmåga. Dessa tillätas i regel att landstiga.

Barn under 16 år,

vilka önska avresa tili Förenta Staterna utan att vara åtföljda av nägon av föräldrarna, och som icke äro bosatta i Förenta' Staterna emottagas icke tili befordring med mindre än att de, frän den närmaste släkting, tili vilken de ämna resa, kunna fram- visa en lagenlig förklaring (»Affidavit»).

För barn under 16 år, som resa till sina i Förenta Staterna bosatta föräldrar, måste en liknande förklaring framvisas, dock tillätas sädana barn att avresa, då bevis föreligger att en av föräldrarna möter vid framkomsten tili New York.

Personer over 60 år

(med undantag av amerikanska medborgare) vilka resa till sina i Förenta Staterna bosatta barn eller närmare släktingar måste även vara i besittning av ett liknande lagenligt dokument (»Affidavit»), varav tydligen mâste framgâ att vederbörande i Amerika är villig och i stând att sörja för passagerarens uppe- hälle därstädes.

Nämnda förklaring (»Affidavit») måste vara godkänd av Förenta Staternas Invandringsmyndigheter samt avfattad i lag- enlig form och dessutom attesterad av Notarius Publicus i det County, där vederbörande utställare är bosatt.

Varningar.

I Amerika gäller det särskilt för den nykomne, som är okänd med språket och förhällandena, att vara försiktig med vem man inlàter sig, och vad man inlâter sig på.

Var försiktig vid val av läkare och sakförare, då deras hjälp behöves. Man bör alltid på förhand om möjligt förvissa sig om, att den man vänder sig tili är en ärlig och kompetent person.

Man bör taga sig tili vara för så kallade Patent Medi- ciner (Patent Médecines) som under åtskilliga lockande namn reklameras och annonseras överallt och vilka lova bot mot alla möjliga åkommor.

De olika Medicinska Institutioner, som i tidningarna om- tala sina vidunderliga botemedel, böra även undgäs.

Skulle man biiva i behov av annan vård än den som kan lämnas i hemmen bör man vända sig tili ett av de offentliga sjukhusen.

Likaledes gäller det att icke inlâta sig med en massa svindlare, som under namn av ångbåts-, järnvägs- och hotell- agenter etc. erbjuda sina tjänster, vilka endast besta uti att narra ifrân godtrogna personer deras pängar.

Vid att vända sig tili Den Norska Amerika-Linjens representanter är man alltid säker pä reel behandling och riktig vägledning.

Unga kvinnor böra särskilt vara försiktiga gent emot främmande män, som erbjuda väl avlönade platser, ja tili och med äktenskap.

Var försiktig med växling av pängar, till dess man är sä känd med de gängbara myntsorterna och dess utseende, att man icke tager emot falska (counterfeit) i stället för de äkta man lämnar i stället.

Har man pängar att lägga utav bör man antingen sända dem hem och placera dem i en bank i hemlandet, då de äro i säkert förvar, eller ocksà i de lokala bankerna, som av vänner och bekanta, som känna väl tili förhällandena, anses för säkra.

Den Norske Amerikalinje A/S Rutekart.

Den Norske Amerikalinje A/S Rutekart. GGA Image ID # 1230e102e1

Planritning över 3:dje klass å Norska Amerikalinjens ångare

Planritning över 3:dje klass å Norska Amerikalinjens ångare: övre Huvuddäck (åkterut); övre Huvuddäck; (förut); Huvuddäck (åkterut); och Huvuddäck (förut).

Return to Top of Page

Ocean Travel Brochures
GG Archives

Travel Guides & Location Brochures

Steamship Line Brochures

Allan Line

American Line

American Merchant Line

Anchor-Donaldson Line

Anchor Line

Baltic America Line

Baltimore Mail Line

Blue Funnel Line

Canadian Pacific Line

CGT French Line

Cunard-Anchor Line

Cunard Line

Cunard - Donaldson Atlantic Line

Cunard White Star

Dollar Steamship Line

Dominion Line

Hamburg America Line

Hamburg America Line & North German Lloyd

Holland-America Line

International Mercantile Marine Company

Italian Line

Lamport & Holt Line

NGI Genoa - The Italian Line

North German Lloyd

Norwegian America Line

Orient-Royal Mail Line

Red Star Line

RMSP

Scandinavian-American Line

United States Lines

White Star Line

Multi Line Brochures

Ocean Travel Topics A-Z