Skandinavien och Amerika - Skandinavien-Amerika Linien - 1912

Framsida, 1912 Broschyr "Skandinavien till Amerika", från den Skandinavien-Amerika Linien.

Framsida, 1912 Broschyr "Skandinavien till Amerika", från den Skandinavien-Amerika Linien. GGA Image ID # 1232fd7fad

50-sidars broschyr från den skandinavisk-amerikanska linjen som främjar deras tjänster från Skandinavien till New York fokuserade på tredje klassens boende och övertalade invandrare att korsa Atlanten på ett av sina ångfartyg.

Det Forenede Dampskibs-Selskab Aktieselskab Skandinavien-Amerika Linie Enda Direkta Post- Och Passagerare-Ångfartygs-Förbindelse Mellan Skandinavien Och New York Med Nya, Moderna och Ytterst Komfortabelt Inredda Dubbelpropeller-Express-Ångfartvgen Oscar II, Hellig Olav, United States Samt Dubbelpropeller-Ångfartyget C. F. Tietgen.

Fördelarne Vid Den Direkta Befordringen

Skandinavien-Amerika Linien befordran passagerare direkt från Skandinavien till New-York. Denna direkta befordran med bolagets absolut förstklassiga dubbelpropeller-ångare skänker passagerarne oomtvistliga fördelar, att hvarje ytterligare rekommendation torde vara öfverflödig, hvarför också Skandinavien-Amerika Iinien åtnjuter det största förtroende oeh erkännande samt intager i kraft af dessa egenskaper en absolut första rang plats bland de linier, som trafikera oceanen.

Genom att första resan med Skandinavien-Amerika Liniens komfortabla ångare, undgå passagerarne all slags ombyten under öfverfarten, en fördel af allra största betydelse och för skandinavisk utvandrare är all användning af tolk öfverflödig i det samtliga ångares besättningar och personal, inbegripet kaptenen och officerarne, äro skandinaver.

Det är sålunda möjligt för passagerarne under hela resan att till enhvar ombord betjäna sig af sitt modersmål, något som i alle deles särskild grad garanterar en behaglig öfverresa.

Skandinavien-Amerika Linien

Skandinavien-Amerika Linien har å varje ångare anställd en av myndigheterna auktoriserad skeppsläkare, liksom ock en utexaminerad och erfaren sjuksköterska medföljer.

SS Oscar II, SS Hellig Olav och SS United States av den Skandinavien-Amerika Linien.

SS Oscar II, SS Hellig Olav och SS United States av den Skandinavien-Amerika Linien. GGA Image ID # 12336adfe9

Vid alla sjukdomstillfällen skola dessa gratis lämna passagerarne hvarje nödig hjälp. Under resan lämnas vid sjukdomstillfällen likaledes gratis medicin till passagerarne.

Det torde sålunde vara i ögonenfallande, att från Linjens sida intet medel sparas, när det gäller att sörja för passagerarnes välbefinnande under resan, något som i ännu högre grad skall framgå af det följande.

Ångaren Utrustning och Proviantering

Ångaren utrustning och proviantering försiggår under myndighetens tillsyn. Dessutom må omnämnas, att både i Köpenhamn och senare vid ankomsten till Kristiania, hvarje ångare, innan afresan företages, underkastas den af myndigheterna påbjudna eftersynen. som företages af därtill absolut kvalificerade tillsyningsmän.

Det lämnas härigenom passagerarne för hvarje resa den mest betryggande garanti för ån garnes sjöduglighet och materiella utrustning som det öfverhuvud är möjligt att åstadkomma.

Den S/S C. F. Tietgen.

Den S/S C. F. Tietgen. GGA Image ID # 12347790c1

Skandinavien-Amerika Linien

Skandinavien-Amerika Linien drager försorg om, att passagerarne vid ankomsten till New-York mottagas af bolagets därvarande skandinaviska funktionärer, hvilkas plikt det är att vägleda passagerarne och tillika sörja för att de passagerare, som äro försedda med järnvägsbiljett till det inre af Amerika, blifva befordrade vidare till sin bestämmelseort.

Så framt passagerare vid ankomsten till New-York uttala önskan därom, skall Skandinavien-Amerika Liniens på platsen varande personal stå till disposition, ifall telegrammer önskas avsändare till släktingar i Amerika, på det att dessa vid passagerarnes ankomst till bestämmelseorten må kunna vara tillstädes för att mottaga dem. Man torde häraf se, att Skandinavien-Amerika Linien visar den största möjliga omsorg mot sina passagerare.

Den Direkta Rutten

Den direkta rutten mellan Skandinavien och New-York star i alla hänseenden fullt i jämnhöjd med tidens fordringar och bor af alla Svenskar, som ämna sig till Amerika, föredragas såsom den bekvämaste. Ångaren inredning alltigenom enastående mönstergill, och detta gäller fullt ut äfven i fråga om tredje klass.

Den solida och förträffliga skandinaviska kost, hvarom efterföljande utdrag of matsedeln gifver vittnesbörd, föranleder, att passagerarne vid måltiderna ombord kärma sig som om maten vore serverad dem där hemma från deras eget hemmavarande goda Att den direkta routen, äfven hvad resans varaktighet beträffar, är fullt i jämnhöjd med hvad som kan krävas, är själfklart, och Liniens välkända renommé är fortfarande som hittills en borgen för en snabb samt mycket omsorgsfull och behaglig befordring öfver Atlanten.

Vältaliga och Fullt Pålitliga Vitsord

Det är uppenbart att ett bolag sådant som Skandinavien-Amerika Linien, hvilket intager en ledareställning på det speciella området : Befordring af utvandrare, ligger inne med en mängd mycket smickrande uttalanden om routens förträfflighet och det utmärkta förhållande, som härskar ombord på dess ångare. Dessa vältaliga och fullt pålitliga vitsord stå när som helst till disposition för enhvar, som tänker företaga resan till Amerika.

Envar Skandinavisk Utvandrare

Envar skandinavisk utvandrare kan därför icke vara i tvivel om, hvilken linie han bör använda. Som oomkullkastligt bevis på liniens förträfflighet och på den stora sympati, som den har tillkämpat sig i den utvandrande publikens omdöme, kant. ex. anföras, att under åren 1903-1911 befordrades öfver 1/4 million passagerare öfver Atlanten med Skandinavien-Amerika Liniens ångare. Dessa siffror tala ett tydligare språk än många ord och torde ensamt utgöra en tillräcklig rekommendation.

Hvarje Passagerare Önskar begagna Skandinavien-Amerika Liniens direkta förbindelse.

Hvarje passagerare, som önskar en snabb och bekväm resa och som önskar att företaga öfverfarten i sällskap med landsmän, hvilkas språk och sedvanor han är förtrogen med, samt hvarje passagerare, som önskar bibehålla sitt vanliga goda lefnadssätt och som icke vill sakna den komfort, förutan hvilken resan öfver Atlanten endast skulle bereda olägenheter, bör i anledning of det här anförda begagna Skandinavien-Amerika Liniens direkta förbindelse.

Ångaren avgå fran Kopenhamn via Kristiania och Kristiansand til New-York, och resan fran hamn til hamn försiggar pa cag dygn.

Ångarnes Konstruktion och Inredning

Dubbelpropeller-Express-Ångaren „Oscar II", „Hellig Olav" och „United States" äro systerfartyg samt Nordens och Östersjöhamnarnes största och kraftigaste passagerarångare. Då bolaget icke ryggat tillbaka för nágot offer, som kan föröka passagerarnes välbefinnande, äro ångarne inrättade med de allra nyaste förbättringar och bekvämligheter och alla den moderna skeppsteknikens framsteg ha härvid kommit till användning.

Dessa imponerande ångare är 515 fot långa, 58 fot breda och har en förskjutning på 10 000 ton. I full belastning uppgår varje ångare förskjutning till cirka 16 000 ton.

Ångaren byggmâstare är den välbekanta firman Alex Stephens & Son, Clyden, hvars namn är en tillräcklig borgen för deras praktiska inredning och soliditet. Alla ångaren äro byggda uteslutande af stål och i enlighet med reglerna för Bureau Veritas högsta klass, försedda med dubbel botten i fartygens hela längd och som en mycket betryggande säkerhetsanordning afdelade i flera af hvarandra oberoende, vattentäta rum. För att era ångarens rörelser på sjön jämna och lugna, äro fartygen försedda med slingerkölar.

Dubbelpropeller-Ångaren „C. F. Tietgen"

Dubbelpropeller-Ångaren „C. F. Tietgen" har en längd af 485 fot och en bredd af 53 fot. Angaren är byggd af den världsberömda firman Harland & Wolff i Belfast. Den är liksom de tre andra ångarne byggd uteslutande af stål och utomordentligt starkt konstruerad. Ångarens hela inredning är i det väsentligaste densamma som hos "Oscar II", "Hellig Olav“ och "United States".

Tvärsnitt av Dubbelpropeller-Express-Ångarne.

Tvärsnitt av Dubbelpropeller-Express-Ångarne. GGA Image ID # 1234d0fa09

Det kan med säkerhet påstås, att dessa jätte ångare hvarje hänseende tala jämförelse med de bästa i den transatlantiska ångbåtsflottan.

Förutom passagerare kan hvarje ångare medföra c:a 6,000 tons last. Till ångarnes framdrifvande begagnas 2 triple expansions maskiner. Enhvar af dessa har 3 cylindrar samt yt kondensator.

För att på ett effektivt sätt åskådliggöra ångarnes dimensioner må t. ex. anföras, att dubbel-propeller-express-ångarnes skorstenar hafva en diameter af 17 fot och resa sig 115 fot öfver fartygets d. v. s. med andra ord, att de ha samma höjd som Runde Torn i Köpenhamn.

SEPARATHYTTER OBSERVERA

Alla passagerare få platser i separathytter. 1 vára ångare är nemligen hela 3dje klassen inrättad med små hytter för 2, 4 och 6 personer. Sängarne äro af galvaniserad järn efter Hoskins patent och komplett utrustade med madrass, snedkudde och täcke, hvilka gratis äro till passagerarnes fria begagnande. Hvarje hytt är dessutom försedd med kommod, spegel etc. etc.

Hytt För 2 Personer.

Hytt För 2 Personer. GGA Image ID # 123523d223

Promenadplatserna för 3:dje klass passagerare äro belägna såväl för- som akterut på öfverdäcket och äro så inrättade, att de lämna en fri och storslagen utsigt öfver havet, samt rymlig spatserplats för passagerarne.

På huvud däcket äro inrättade stora matsalar, som sträcka sig öfver hela fartygets bredd och på mellandäcket fins i hvarje afdelning plats anordnad till passagerarnes bespisande.

Måltiderna intas

Måltiderna vid inbjudande och aptitväckande, dukade bord och serveringen ombesörjes av Liniens hövliga och kompetenta uppassare, vilka i tillräckligt antal äro anställda ombord till passagerarnes betjäning. Kvinnlig betjäning är anställd för att vara familjer och damer behjälpliga. Dessutom är anställd en ”Oldfrue“, af hvilken unga flickor och ensamresande damer alltid kunna erhålla råd och upplysningar.

All städning af hytter och afdelningar ombesörjes naturligtvis af betjäningen, hvarför passagerarne slippa att hafva något besvär dermed.

På ångarnes öfverdäck finnas tre salonger, som uteslutande stå till disposition för damer och herrar på 3:dje klass.

Hvad angår det mera materiella och nu en gång oundgängliga må anföras, att till förvaring af det för hvarje resa nödvändiga och betydliga proviantförrådet äro inrättade stora upplagsrum i kökets omedelbara närhet.

På däcket under dessa finnas isolerade kylrum samt isskåp för proviant. Att i en så mångsidig hushållning som den, hvilken fins på Skandinavien-Amerika Liniens jätte-ångare, icke saknas en ismaskin, är helt naturligt. På hvarje ångare kan derför dagligen produceras ända till 250 kg. is.

Hytt För 4 Personer.

Hytt För 4 Personer. GGA Image ID # 12355d7fa1

På alla Ångaren

På alla Ångaren är i hytter, korridorer och salonger elektriskt ljus installerat; när allt är tändt, stråla otaliga elektriska lampor ombord på hvar och en af dessa palats ångare. Ångvärmeapparater finnas placerade öfverallt i ångarne.

Assistenter förbereder matsalen för tredje klass för nästa måltid.

Assistenter förbereder matsalen för tredje klass för nästa måltid. GGA Image ID # 12357f9760

En annan vy över att förbereda tredje klassens matsal för nästa måltid.

En annan vy över att förbereda tredje klassens matsal för nästa måltid. GGA Image ID # 1235dec120

Då, som förut är anmärkt, fran bolagets sida intet är sparadt, när det gäller att öka passagerarnes välbefinnande, är det själfklart, att bad och toilettrum samt vattenklosetter finnas i stort tal, fördelaktigt placerade ombord å ångarne; och det är lika så själfklart, att de allra nyaste förbättringar hafva kommit till användning på dessa områden.

Enhvar 3:dje klass passagerare kan, när helst det önskas, alldeles utan betalning erhãlla ett uppfriskande varmt eller kallt bad. Dessutom är öfverallt på fartygen sörjdt för riklig ventilation.

Till ytterligare bevis på bolagets hänsyn till passagerare, medföljer å hvarje ångare på resan en musikorkester till passagerarnes underhallning.

Efter det här anförda är det ingen öfverdrift i att förklara, att Skandinavien-Amerika Linien absolut står på höjden af hvad som med nutidens fordringar kan önskas af utvandrare från Skandinavien till Amerika och att den på hvarje tid är i stånd att häfda sin första rangs ställning genom snabb resa, vänlig och mot passagerarne mycket tillmötesgående betjäning jämte moderna fartyg, som speciellt i hygieniskt afseende äro till fyllest betryggande.

Allt detta har för denna linie skapat ett förtroende, som är den mest vederhäftiga rekommendation, som kan girvas.

Tredje klass skafferi.

Tredje klass skafferi. GGA Image ID # 1236057beb

Utdrag of 3:dje Klass Matsedel.

Söndagsfrukost: Havregröt med mjölk, Kalvbröst i Curry med ris, Kaffe, Te, Mjölk, Anjovis, Köttkorv, Lever- pastej., Medwurst, Smör. Fruktmarmelad, Ost, Franskt-bröd, Rågbröd.

Söndagsmiddag: Sagogrynssoppa, Fläskstek, Skysås, Pickles, Potatis,
Äppelkaka, Frukt. Klock 3: Kaffe med Bröd.

Söndag Afton: Blodpudding, Te, Mjölk, Färsk stek, Marinerad sill, Grillkorv, Leverpastej, Medvurst, Ost, Fruktmarmelad, Smör, Rägbröd, Fransktbröd, Knäckbröd.

Måndag Frukost: Havregröt med mjölk, Stekt lever med potatis, Kaffe, Te, Mjölk, Marinerad sill, Köttkorv, Leverpastej, Medvurst, Ost, Fruktmarmelad, Smör, Fransktbröd, Rågbröd.

Måndag Middag: Fricasésoppa med gröna ärtor, Griljerat kalvbröst, Skysås, Pickles, Potatis, Fruktpaj. Klock 3: Kaffe med Bröd.

Måndag Afton: Irländsk gryta, Te, Mjölk, Corned biff, Leverpastej, Köttkorv, Medvurst, Smör, Fruktmarmelad, Ost, Râgbröd. Fransktbröd, Knäckbröd.

Tisdag Frukost: Havregröt med mjölk, Kalv i fricasé med gröna, ärter, Kaffe, Te, Mjölk, Salt sill, Leverpastej, Corned biff, Medvurst, Ost, Fruktmarmelad, Smör, Rågbröd, Fransktbröd.

Tisdag Middag: Fruktsoppa med skorpor, Kalvstek, Skysås, Pickles, Potatis, Marmeladpaj, Klock 3 : Kaffe med Bröd.

Tisdag Afton: Irländsk gryta, Te, Mjölk, Marinerad sill, Färsk stek. Rullkorv, Leverpastej, Medvurst, Smör, Fruktmarmelad, Ost, Fransktbröd, Rågbröd, Knäckbröd.

Onsdag Frukost: Havregröt med mjölk, Salt sill med löksås och potatis, Kaffe, Te, anjovis, Medvurst, leverpastej, Köttkorv, Ost, Fruktmarmelad, Smör, Rågbröd, Fransktbröd.

Onsdag Middag: Griftgryn-sötsoppa, Oxstek med skysås, Pickles, Potatis, Äpplepaj. Klock 3: Kaffe med Bröd.

Onsdag Afton: Labskaus, Te, Kalvstek, Potatissalat. Corned biff, Medvurst, Smör, Fruktmarmelad, Ost, Fransktbröd, Rågbröd.

Torsdag Frukost: Havregröt med mjölk. Stekt kalvlever med potatis, Kaffe, Te, Salt sill, Corned biff, Köttkorv, Medvurst, Ost, Fruktmarmelad, Smör, Rågbröd, Fransktbröd.

Torsdag Middag: Grönkålssoppa, Salt fläsk och färskt kött, Pikant Sås, Potatis, Persikopaj. Klock 3: Kaffe med Bröd.

Torsdag Afton: Ox-Ragout, Te, Leverpastej, Medvurst, Rökat oxfilé, Köttkorv, Smör, Fruktmarmelad, Ost. Fransktbröd, Rågbröd, Knäckbröd.

Fredag Frukost: Havregröt med mjölk, Wienerkorv med potatismos, Kaffe, Te, Mjölk, Marinerad sill, Medvurst, Leverpastej, Köttkorv, Ost, Fruktmarmelad,Smör, Rågbröd, Fransktbröd.

Fredag Middag: Tomatsoppa med macaroni, Grilljerat kalvbröst, Pickles, Potatis, Marmeladpaj. Klock 3: Kaffe med Bröd.

Fredagsafton: Stuvad fisk, Te, Mjölk, Macaronisalat, Köttkorv, Medvurst. Salt kött, Smör, Fruktmarmelad, Ost, Fransktbröd, Rågbröd.

Lördag Frukost: Havregröt med mjölk. Fiskbullar, Hollandsås, Potatis, Kaffe, Te, Mjölk, Salt sill, Rökat kött, Leverpastej, Smör, Fruktmarmelad, Ost, Rågbröd, Fransktbröd.

Lördag Middag: Risgröt med sött öl, Klippfisk, Smör-senap, Potatis, Plommonpaj, Frukt. Klock 3: Kaffe med Bröd.

Lördagsafton: Wienerkorv med potatismos, Te, Mjölk, Leverpastej, Marinerad sill, Färsk stek, Corned biff, Medvust, Ost, Fruktmarmelad, Smör, Fransktbröd, Knäckbröd.

Var dag kl. 10--3: Havresoppa, mjölk för sjuka och barn. Åndringar förbehållas.

Som synes, håller förplägningen ombord i 3:dje Klass i hvarje hänseende steg med en god svensk, borgerlig familjs matsedel, och Skandinavien—Amerika Linien har på detta liksom på många andra områden från passagerarnes sida endast erhållit erkännsamma uttalanden.

Kockar som förbereder måltider för passagerare från tredje klass.

Kockar som förbereder måltider för passagerare från tredje klass. GGA Image ID # GGA 123661dbe7

INDSKRIVNING AF PASSAGERARE.

Passagerarne anmodas, att vid inskrifningen mycket noggrant besvara frågolistans olika paragrafer samt att underskrifva densamma.

Pålitlig ifyllning besparar passagerarne mycken olägenhet, och listan må insändas till agenten jämte handpenningar. Amerikanska medborgare behöfva dock blott på listan uppgifva sitt fullständiga namn jämte fullständig adress i Amerika, ålder, sysselsättning, födelseort och bestämmelseort, hvarefter de må anföra att de äro "United States Citizens“ (Se frågolistan).

Det bör ihågkommas, att endast vid insändande of handpenningar platser kunna reserveras.

Såframt en passagerare skulle vara i tvifvel om huruvida landstigning i Amerika skall blifva honom tillåten, torde det vara säkrast att rådfråga agenten innan frågolistan ifylles.

I händelse passagerarne önska resa till en station i Amerikas inland, tillrådas de att lösa genomgående biljett hos agenten, ty därigenom inbesparas naturligtvis onödiga utgifter och icke minst onödigt uppehåll i New-York.

Det gamla ordstäfvet : ”Tid är pengar" må äfven här ihågkommas.

View of the Third Class Lounge.

Utsikt över tredje klassens Uppehålls Salong. GGA Image ID # 1236648d17

Karta över förenta Staterna i Nordamerika (1912).

Karta över förenta Staterna i Nordamerika (1912). GGA Image ID # 1236ff927e

Ombordstigningen på ångaren

Ombordstigningen på ångaren äger rum i Köpenhamn eller Kristiania.

Det förekommer alltså intet ombyte af järnväg eller ångare, innan den egentliga oceanresan tager sin början, en bekvämlighet som icke kan nog högt uppskattas.

Trådlos Telegraf

I alla dubbelpropellerångaren är installerad Marconi's telegrafstation på så sätt att ångarne under resan kunna vara i förbindelse med land eller med andra ångare på Oceanen.

Taxan för Telegrafering från ångarne till stationer i land uppgifves af ångarnes telegrafister.

Läkarundersökning

Det bör hafva allmänt intresse för svenska utvandrare att ertara, att den läkareundersökning af hvarje särskild passagerare, som i enlighet med den Amerikanska invandringslagen ovillkorligen skall företagas i de Europeiska hamnstäderna, innan ombordstigning på utvandrarefartyget öfverhufvud tillåtes, företages af vederbörande stads läkare i Köpenhamn eller Kristiania, hvilka på ett humant och älskvärdt sätt framställa till passagerarne de nödvändiga frågorna och för öfrigt på det mest hänsynsfulla sätt undersöka passagerarne.

Marconi trådlös operatör på sin station.

Marconi trådlös operatör på sin station. GGA Image ID # 123704e458

Trådlös station ombord på en ångarnes för Trådlös telegrafering.

Trådlös station ombord på en ångarnes för Trådlös telegrafering. GGA Image ID # 12372dedc0

UTDRAG UR DEN AMERIKANSKA INVANDRINGSLAGEN.

Till följd af den nya amerikanska invandringslagen bliva följande klasser utländingar förvägrade landstigning:

 • Idioter, själsligt eller kroppsligt svaga personer, sådana som lida af fallandesot, sinnessjuka, personer som någon gång under de fem senaste åren lidit af sinnessjukdom eller sådana som förut haft 2 eller flera anfall af sådan sjukdom.
 • Fattighjon, personer som väntas kunna falla fattigvården till last, yrkestiggare, personer som lida af tuberculos eller äro behäftade med motbjudande eller farlig smittosam sjukdom.
 • Personer som varit straffade för eller begått brott, som röja moraliskt fördärf, anhängare af månggifte, anarkister, skökor eller personer som införa kvinnor i osedlig afsikt.
 • Enhvar person som genom skriftligt eller underförstått kontrakt eller aftal förbundit sig till arbete i Förenta Staterna. (Derma bestämmelse gäller ej personligt tjänstefolk).
 • Personer, hvilka efter att hafva blifvit tillbakavisade i egenskap af kontrakt-arbetare, innan ett år förflutit ånyo söka tillträde.
 • Hvarje löfte om arbete betraktas som ett underförstått aftal och många invandrare afvisas, då de vid landstigningen förklara att de blifvit underrättade om att deras vänner på förhand försäkrat sig om arbete för dem.
 • Personer, hvilkas biljett blivit betald af något samfund, förening, kommun eller regering, eller barn under 16 år, som ej ledsagas af en eller båda föräldrarne.
 • Till dem hvilka anses komma att falla fattigvården till last räknas personer öfver 60 år, ensamresande kvinnor med minderåriga barn, krymplingar, blinda, döfstumma, ogifta hafvande kvinnor samt mödrar med oäkta barn; vidare personer som lida af Favus (hudsjukdom), trachom (ögonsjukdom), tuberculos, bråck eller hjärtfel, inflammation på halsen efter körteloperation, höftledsinflammation, stora svullnader på halsen eller ryggmärgslidande.

Den amerikanska invandringslagen öfversatt till Svenska finnes till genomseende hos alla våra agenter.

Obs. Beträffande några af de nämnda personerna, kan det dock gifvas förhållanden hvarunder tillträde till Förenta Staterna kan tillåtas. Sålunda blifva personer, hvilkas missbildning eller lyte icke är af sådan art, att det gör ifrågavarande person arbetsoduglig i regel icke nekade landstigning och likaledes skola personer kunna antagas få tillträde till Staterna, när de från släktingar vänner eller bekanta, bosatte i Staterna som amerikanska medborgare, med vilja och förmåga att åtaga sig försörjningsplikt, erhållit ett lagenligt dokument som tillförsäkrar dem underhåll för den tid de komma att uppehålla sig i Förenta Staterna.

Barn under 16 år, som anlända utan att vara åtföljda af föräldrar, eller hvilkas föräldrar icke äro bosatta i Amerika, kunna endast mottagas till befordran, a de resa till en nära slägtning, t. ex. broder, syster, tant, onkel, far- eller morföräldrar, och då från sådan slägting föreligger laggiltig förklaring („Affidavit").

När barn resa till föräldrar hvilka uppehålla sig i Amerika, må föräldrarne i god tid insända ett affidavit samt meddelande till invandringsmyndigheterna i New-York om barnens ankomst, alldenstund barnen i annat fall blifva kvarhållna tills upplysningar erhållits från föräldrarna.

Det dokument ("Affidavit") som i det föregående är omtaladt, måste för att blifva godkändt af de Amerikanska invandringsmyndigheterna, vara utfärdadt i fullt lagenlig form. Det må dessutom vara attesteradt af den förordnade Notarius Publicus i det County, där vederbörande utställare är bosatt och det må samtidigt af Notarius Publicus vara försedt med tillfyllest-görande bekräftelse på, att dokumentets utställare är i ekonomiskt afseende så situerad, att han är i stånd att uppfylla sina påtagna förplik telser. I tillfälle hvarest det handlar om barn under 16 års ålder, må också anföras att emottagaren förpligtigar sig till att sörja för uppfostran och utbildning.

Pengar som krävs vid landning

Obs. Invandrare som landstiga i Amerika, böra vara i besittning af tillräckliga penningmedel för sitt underhåll tills de ankomma till sin bestämmelseort och kunna få arbete.

Invandrings Myndigheterna se nu helst, att invandrare som ej kanna få uppehålla sig hos släktingar eller bekanta tills de kanna få arbete, vid landstigningen medföra minst $ 25.

Invandrare, som icke uppfylla dessa villkor, riskera att blifva fördröjda till dess penningar kunna sändas dem eller att blifva tillbakavisade af myndigheterna.

Folkmassor på den Skandinavien-Amerikalinjen Pier jublande Bon Voyage vid ångaren Avgår från Köpenhamn.

Folkmassor på den Skandinavien-Amerikalinjen Pier jublande Bon Voyage vid ångaren Avgår från Köpenhamn. GGA Image ID # 1237ddc546

Förströelser onboard. Emigranterna uppföra en parodi på "Barberaren i Sevilla."

Förströelser onboard. Emigranterna uppföra en parodi på "Barberaren i Sevilla." GGA Image ID # 123837f8be

Musik på akterdäcket.

Musik på akterdäcket. GGA Image ID # 12386560f1

Utsikt över den tredje klassens promenaddek.

Utsikt över den tredje klassens promenaddek. GGA Image ID # 123878e666

REGLER BETRAFFANDE PASSAGERARE-BILJETTER

Fribiljetter (Prepaids).

Passagerare som från Amerika mottagit biljetter till resan, tillrådas. att så snart de beslutat sig för att afresa härifrån, tillställa vår agent meddelande därom och samtidigt insända frågolistan och biljetten, hvilken därefter stämplas och auktoriseras till afresa med viss bestämd ångare. Biljetten sändes därefter tillbaka till passageraren ifråga.

Biljetter från Amerika till Sverige

Befordring af passagerare hit från hvilken som helst Station i Amerika kan ske genom Liniens härvarande kontor. Biljetten betales här och tillsändes vederbörande passagerare, hvars fullständiga adress i Amerika må uppgifvas. Biljetten har giltighet och kan användas till afresa inom loppet af ett år. I händelse biljetten af en eller annan orsak icke blir begagnad, återbetalas beloppet till köparen med afdrag af förorsakade omkostnader.

Tur- och retur biljetter

Vid köp af billjett härifrån till Amerika kan samtidigt returbiljett för återresan erhållas. Dylika returbiljetter äro giltiga ett år, räknadt från dagen för deras utfärdande.

Kombinerade biljetter

Genomgående biljetter utställas till alla kuststäder och järnvägsstationer i Förenta Staterna, Kanada, Mexiko o. s. v. till originalpriser.

I förbindelse med de olika Amerikanska järnvägslinierna till San Francisco och Vancouver utställas genomgående biljetter till alla platser i Japan, Kina, Manilla, Saigon, Honolulo, Samoa, Australien och Nya Zeeland.

På samma route utfärdas också biljetter Jorden rundt, kombinerade efter passagerarens önskan till billiga originalpriser.

I förbindelse med de från New York utgående ångare linierna säljas biljetter till olika platser i Västindien, Centralamerika och Sydamerika.

Vidare säljas genomgående biljetter via Panama till alla städer på västkusten of Sydamerika intill Valparaiso och mot norr till de västra kuststäderna i Centralamerika, Mexiko och Californien.

Skandinavien-Amerikalinje Ångare som närmar sig New York.

Skandinavien-Amerikalinje Ångare som närmar sig New York. GGA Image ID # 1238c644f5

Passagerare går av vid den Skandinavien-Amerikalinje brygga i New York.

Passagerare går av vid den Skandinavien-Amerikalinje brygga i New York. GGA Image ID # 1238dae8dd

Regler Beträffande Passagerare-Bagage

Passagerarnas uppmärksamhet fästas pa följande:

 • Varje vuxen passagerare kan fritt medtaga till 20 kubikfot bagage. Såframt mera bagage medföres, måste för hvarje öfverskjutande kubikfot erläggas 50 öre.
 • På de Amerikanska järnvägarne medgifves hvar vuxen person 150 lbs. = 68 kg. bagage fritt; barn, för hvilka halft pris betalas, hälften så. mycket. Priset för öfvervigt är beroende of järnvägsresans längd och uppgifves vid hänvändelse till Kontoret.
 • På de Svenska statsbanorna fa medföras 25 kg. fritt för hvarje vuxen passagerare. Har passageraren mera bagage, kan detta afsändas hit som ilgods, adresseradt till bolagets kontor. Frakten för transporten hit må vara förut betald.
 • Cyklar hänföras icke till passagerarebagage. Frakt för en cykel till New-York kostar Kr. 9.50. Cykeln må vara inpackad i en solid träin-fanning och sker transporten för passagerarens egen räkning och risk.
 • Handelsvaror, penningar, värdepapper och juveler ma icke nedpackade i bagaget. Bolaget beviljar ingen ersättning för sådana saker.
 • Värdeföremål, försedda med ägarens namn och adress, kunna öfverlämnas till kaptenen eller räkenskapsföraren att förvaras under resan, dock utan ansvar för bolaget i händelse av eldsvåda, haveri eller annan olyckshändelse.
 • Skjutvapen och patroner är det förbjudet att nedpacka i bagaget; sådana må aflämnas till kaptenen ombord. Ej heller må brandfarliga eller explosiva ämnen medföras.
 • För inträffad skada å bagaget betalas of bolaget ersättning endast när skadan bevisligen är förorsakad genom försummelse från bolagets eller dess funktionärers sida. Under inga omstndigheter kan göras kraf på ersättning för annat bagage n det, för hvilket bolaget lämnat garantibevis.
 • Ersättning för skadade eller bortkommet bagage kan i intet fall öfverstiga 50 Kr. pr. kolly. För förlust, orsakad genom eld, strandning, kollision eller annan sjöolycka, ansvarar bolaget icke.
 • Alit bagage skall vara försvarligt inpackadt och tydligt märkt med ägarens namn och bestämmelseort. Rådligast är dessutom, att på hvarje särskildt bagage uppgifva respektive ångares namn.
 • Bagaget må inpackas i koffertar, kistor eller lådor, dessa böra icke vara för stora, så att de blifva mycket tunga, och skola de vara försedda med solida handtag och försvarligt lås, dessutom torde det vara lämpligt att surra fast locket med ett rep, på det att intet må försföras eller bortkomma, i händelse att låset skulle gå sönder.
 • Fore ombordstigningen ma passageraren själf förvissa sig om, att bagaget är anländt, afvensâ ma passageraren draga försorg om att fa garantimärke utlämnadt för det bagage, för hvilket bolaget garanterar.
 • Det bagage, för hvilket sålunda garanteras, nedstufvas i ångarnes lastrum, och passageraren får icke tillgång till detsamma under resan, hvarför beklädnadspersedlar, som skola användas pa resan böra nedpackas i en särskild koffert, hvilken, i fall dess storlek tillåter det, får medtagas i sof hytten. Passageraren må själf medtaga den ombord ångaren.

Observera.

Ingen garanti lämnas för det bagage, som passageraren behåller hos sig, ej heller för säckar, kappsäckar, sängkläder och handkoffertar.

Handkoffertar, resväskor och mindre effekter må passagerarne själfva medföra ombord. För detta bagage ansvarar icke bolaget.

Vid ankomsten till New-York utlämnas bagaget mot avlämnande of garantimärket.

Saknar passageraren något bagage, må anmälan därom strax göras till ångarens kapten eller :ste styrman, hvarvid passageraren må uppgifva numret på sitt garantimärke, på det att ifrågavarande kolly ma kunna eftersökas.

Underlåtes denna försiktighetsregel, upphör bolagets ansvar.

Skandinavien-Amerika Liniens Docka i New York.

Skandinavien-Amerika Liniens Docka i New York. GGA Image ID # 1238dba5a2

Handkoffertar, resväskor och mindre effekter ma passagerarne själfva medföra ombord. För detta bagage ansvarar icke bolaget.

Vid ankomsten tili New-York utlämnas bagaget mot aflämnande af garantimärket.

Saknar passageraren något bagage, må anmälan därom strax göras tili ångarens kapten eller 1:ste styrman, hvarvid passageraren må uppgifva numret på sitt garantimärke, på det att ifrågavarande kolly må kunna eftersökas.

Underlåtes denna försigtighetsregel, upphör bolagets ansvar.

ALLMÄNNA ANMARKNINGAR

Passagerare tillråds, att så snart ske kan hit insända beställning af plats ombord på utvandrareångarne.

Af hänsyn till den direkta routens företräden tillråds alla invandrare, att låta befordra sig över Atlanten med Skandinavien-Amerika Liniens solida och komfortabla ångare "Oscar II" "Hellig Olav" "United States" eller F. Tietgen,.

En blick pa Liniens rikt illustrerade prospekt, hvilka beredvilligt tillhandahållas enhvar, som därom framställer anhållan, skall hastigt öfvertyga om, att emigranter obetingadt äro väl betjänta med att anförtro sig åt Skandinavien-Amerika Linien till befordring. Penningeförsändelser till enhvar plats i Amerika ombesörjas vid hänvändelse därom till Skandinavien-Amerika Linien.

Amerikanska penningar köpas och säljas af Skandinavien-Amerika Liniens agenter och Kontor; likaledes utfärdas anvisningar på Amerika.

Skandinavien-Amerika Linens Passagerare-Kontor i New York.

Skandinavien-Amerika Linens Passagerare-Kontor i New York. GGA Image ID # 1238e3f9b9

Af föreliggande öfversikt torde tillräekligt framgå att enhvar, som tänker resa till Amerika pa 3:dje klass, icke kan hysa tvifvel om, hvart han bör hänvända sig, om han önskar en behaglig, snabb och fullt tidsenlig öfverfart. Valet kan endast falla Skandinavien-Amerika Linien!

Alla brev och förfrågningar adresseras till

GENERALAGENTUREN for Skandinavlen Amerika Linien
Norra Vallgatan 68, MALMO.

SKANDINAVIEN-AMERIKA LINIEN är den Enda linie som går Direkt från Skandinavien till New York.

SKANDINAVIEN-AMERIKA LINIEN är den Enda linie som uteslutande befordrar skandinaviska passagerare.

SKANDINAVIEN-AMERIKA LINIEN är den Enda Linie hvarest passagerarne genast vid resans början i Skandinavien komma ombord i en stor och modern Oceanångare.

Karta Visande Skandinavien-Amerika Liniens Route Öfver Atlanten.

Karta Visande Skandinavien-Amerika Liniens Route Öfver Atlanten. GGA Image ID # 12391e183d

Bakstycket, 1912 Broschyr "Skandinavien till Amerika", från den Skandinavien-Amerika Linien.

Bakstycket, 1912 Broschyr "Skandinavien till Amerika", från den Skandinavien-Amerika Linien. GGA Image ID # 1239827d4c

Return to Top of Page

Ocean Travel Brochures
GG Archives

Travel Guides & Location Brochures

Steamship Line Brochures

Allan Line

American Line

American Merchant Line

Anchor-Donaldson Line

Anchor Line

Baltic America Line

Baltimore Mail Line

Blue Funnel Line

Canadian Pacific Line

CGT French Line

Cunard-Anchor Line

Cunard Line

Cunard - Donaldson Atlantic Line

Cunard White Star

Dollar Steamship Line

Dominion Line

Hamburg America Line

Hamburg America Line & North German Lloyd

Holland-America Line

International Mercantile Marine Company

Italian Line

Lamport & Holt Line

NGI Genoa - The Italian Line

North German Lloyd

Norwegian America Line

Orient-Royal Mail Line

Red Star Line

RMSP

Scandinavian-American Line

United States Lines

White Star Line

Multi Line Brochures

Ocean Travel Topics A-Z