Danish Emigrants' Proof of Registration for Military Service - 1900

 

Proof of Registration for Inclusion in the Roll for Kristian Johannes Jansen, a Danish Emigrant to America.

Proof of Registration for Inclusion in the Roll for Kristian Johannes Jansen, a Danish Emigrant to America. He Was Obligated to Fulfill His Conscription Into Danish Military Service. It Was Required to Be Kept by Him. GGA Image ID # 15670ec61a

 

Danish emigrant carried this document when he later immigrated to the United States in April 1903. It was proof of where he registered for conscription into military service.

 

Indtegningsbevis om Optagelse i Lægdsrullen af / Proof of Registration for Inclusion in the Roll for:

Fulde Navn/Full Name: Kristian Johannes Jansen

Fødselsaar og Fødselsdag/Date of Birth: 14 July 1882

Fødested/Birthplace: Jessleo Layse Borjlusien Horret???

Faders eller Moders Navn og Livsstilling/Father's or Mother's Name and Position: Garsharant Jews Kristian Jeusen???

Anmeldt/Reviewed: 1899

 

Naar og hvor optaget i Rullen/ When and where recorded in the Roll:

 

Aar. Maaned. Dag./Year Month Day: 1900-01-01

Udskrivningskreds/Printing Circuit: 5

Lægd. 508

Bogstav/Letter: F

Nr./No. 13

Lægdsbestyrerens Underskrift/Signature of County Manager: Illegible

 

Naar og hvor optaget i Rullen/ When and where recorded in the Roll:

 

Aar. Maaned. Dag./Year Month Day: 1900-01-17

Udskrivningskreds/Printing Circuit: 5

Lægd. 521

Bogstav/Letter: F

Nr./No. 60

Lægdsbestyrerens Underskrift/Signature of County Manager: Illegible

 

Anm. Dette Bevis bør omhyggeligt bevares og, da det stedse skal værnepligtiges eget Værge, maa det ikke afgives til nogen civil eller militær Myndighed eller vedlægges noget Andragende. Det skal medbringes, naar den værnepligtige fremstiller sig for Sessionen eller møder hos Udskrivningschefen, lægdsforstanderen eller Lægdsmanden. Afgår den Værnepligtige ved Døden, forinden han er udslettet af Rullen, bedes dette Bevis afgivet til Lægds Bestyreren (i Kjøbenhavn: Udskrivning Schefen, i Købstæderne: Lægdsforstanderen, paa Landet: Lægdsmanden) ledsaget af Attest om Dødsfaldet.

 

Note. This evidence should be carefully preserved, and since it must always be the guardian's guardian, it must not be handed to any civil or military authority or attached to any petition. It must be brought with you when the conscript officer prepares for the Session or meets with the Deputy Chief, the Deputy General, or the Lieutenant. If the conscience departs at death, before the roll obliterates him, this proof must be submitted to the Deputy Manager (in Copenhagen: Deputy Manager, in the Towns: Deputy Prosecutor, in the country: the Deputy) accompanied by the Certificate of Death.

 

Terms and Conditions, Proof of Registration for Military Service, 6 March 1869, Part 1 of 2.

Terms and Conditions, Proof of Registration for Military Service, 6 March 1869, Part 1 of 2. GGA Image ID # 1fb46b9c4a

 

Terms and Conditions, Proof of Registration for Military Service, 6 March 1869, Part 2 of 2.

Terms and Conditions, Proof of Registration for Military Service, 6 March 1869, Part 2 of 2. GGA Image ID # 1fb4d2ea27

 

Return to Top of Page

Immigrant Documents
GG Archives

Immigrant Documents Topics

Immigration Archives

Search Our Ship Passenger Lists